Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Genel Bilgiler


AMAÇ

Sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu tıbbi sekreterleri yetiştirmektir.

ALINACAK DERECE

Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve YÖK Yürütme Kurulu kararı  gereğince Sağlık Teknikeri (Tıbbi  Sekreter) unvanı verilir.

KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Programımızdan mezun olan öğrenciler “İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi” bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve  1. sınıfın sonunda 30 iş günlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

MEZUN İSTİHDAMI

Mezunlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimler yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. Sağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı değişime paralel olarak, bu programı bitirenlere özel ve kamuya ait tüm sağlık kurum ve kuruşlarında talep giderek artmakta ve mezunlara geniş iş imkanı bulunmaktadır.

PROGRAM PROFİLİ

Tıbbi sekreterler, günümüzde yeni açılımlar ve gelişim gösteren sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastane içi uygulamalar ile zorunlu yaz stajları öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.

YETERLİLİK KOŞULLARI

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanının gerektirdiği tıbbi terminoloji, insan anatomisi ve hastalıklar bilgisi ile ilgili terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak hareket eder.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.

Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.

Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusundaki bilgi ve becerisiyle hastanın sosyal güvencesine göre kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapar ve ilgili istatistikleri hazırlar.

Tıbbi dokümantasyon ve arşiv işlemlerini, tıbbi kayıtları, tıbbi raporlamaları ve mesleki yazışmaları Türk dilinin kurallarına uygun olarak etkin ve hızlı bir şekilde yapar.

Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuat bilgisi ile hasta dosyalarının hareketliliğini, güvenliğini ve korunmasını sağlayarak tıbbi arşiv hizmetlerini yürütür.

Her çeşit büro araç-gereç ve makinelerini etkin bir şekilde kullanarak gerektiğinde basit bakım ve onarımlarını yapar.

Ders Programı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 2023-2024 Bahar Dönemi Ders Programı

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said DOĞRU
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said DOĞRU
Öğr. Gör. Nesrin SÖYLEMEZ
Öğr. Gör. Nesrin SÖYLEMEZ
Öğr. Gör. Şerife KIBRIS
Öğr. Gör. Şerife KIBRIS

Ders İçerikleri

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

No item found!

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZTAY ÇAĞAN (Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı)
45 61
hoztay@kastamonu.edu.tr